บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

ครม.หนุนตั้งโรงงานสมุนไพร

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555-2559) สาระสำคัญคือ เพื่อให้การพัฒนาระบบการแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก มีประสิทธิผล ปลอดภัย น่าเชื่อถือและคุ้มค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านองค์ความรู้ การบริการ กำลังคน ยาจากสมุนไพร และฐานทรัพยากรสมุนไพรและอาหาร โดยพัฒนานักวิจัยกลุ่มและเครือข่ายการวิจัยและบุคลากร อีกทั้งส่งเสริมชุมชนในการปลูกสมุนไพรและมีตลาดกลางสมุนไพร ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบยาจากสมุนไพร โดยเพิ่มรายการยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ นอกจากนั้นยังพัฒนาศักยภาพ มาตรฐานของอุตสาหกรรมยาไทย โดยการจัดตั้งโรงงานกลางสมุนไพรแห่งชาติที่ได้มาตรฐาน และจัดทำระบบข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยส่วนกลางของ ประเทศ.

ที่มา : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555