บทความเกี่ยวกับสมุนไพร

พริกต้านกระเพาะอาหารอักเสบ

โรคกระเพาะอาหารอักเสบ (Gastritis) คือ โรคที่เกิดจากมีการอักเสบ บวม แดง ของเยื่อเมือกบุภายในกระเพาะอาหาร เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย เกิดจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การติดเชื้อ Helicobacter pylori, การมีกรดในกระเพาะอาหารเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความเครียด แอลกอฮอล์ ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มี Caffeine การสูบบุหรี่, มีการเยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทำลายเกิดจากการกินยาแก้ปวดและยาสเตียรอยด์, และการรับประทานอาหารรสจัด เป็นต้น ซึ่งยาแผนปัจจุบันที่นิยมใช้ในการรักษาได้แก่ยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรด หรือ proton pump inhibitors (PPIs) ซึ่งยาในกลุ่มนี้อาจทำให้เกิดอาการแพ้ยาในผู้ป่วยบางรายได้

พริกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens เป็นพืชในวงศ์ Solanaceae นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาแบบการแพทย์พื้นบ้านเพื่อบรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย,ช่วยในการขับถ่ายของเสีย,ช่วยนำธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อของร่างกาย, ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และลดความเจ็บปวดของ กล้ามเนื้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพริกต่อการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารพบว่าสารสกัดพริกที่ความเข้มข้น 8 และ 16 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีผลยับยั้งการหลั่งกรดของกระเพาะอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยสารสกัดพริกความเข้มข้น 8 ไมโครกรัม/มิลลิลิตรมีผลลดการหลั่งกรดมากที่สุด ในการศึกษาความเป็นพิษในแบบเฉียบพลันและในระยะยาวของพริกพบว่าไม่ก่อให้เกิดพิษทั้งในแบบเฉียบพลันและระยะยาวในสัตว์ทดลอง

ด้วยเหตุนี้ พริกจึงเป็นพืชสมุนไพรที่มีความน่าสนใจในการนำมาพัฒนาต่อเพื่อเป็นยารักษาโรคกระเพาะอาหารอักเสบผ่านกลไกยับยั้งการหลั่งกรดได้ ซึ่งนอกจากพริกจะมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคดีแล้วยังมีผลข้างเคียงน้อยอีกด้วย

บทความโดย

นางสาวธิษณิน สุภาไชยกิจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

อ้างอิง :

Braunwald E, Fauci A, Kasper L, Hauser S, Longo D, Jameson J. (2001). Harrison’s principles of internal medicine (15th ed.). New York: McGraw-Hill.

Sheikh KE. Studies on Capsicum frutescens Fruits. University of Khartoum J. 1996.

Utaipat A, Chareonsuk S, Thongyen A, Thirawarapan SS, Suvitayavat W. Gastric acid inhibition of Capsicum extract in isolated mouse whole stomach. Thai Journal of Phytopharmacy. 2006; 13(1): 17-26.