Lab QA & QC

เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ

เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการและเพื่อความแม่นยำ โดยเป็นเครื่องชั่งแบบไฟฟ้าแสดงผลเป็นตัวเลข ความละเอียดของการชั่ง 0.01 ถึง 0.001กรัม

เครื่องหาความกร่อน คือ เครื่องทดสอบความกร่อนของเม็ดยา (% Friability) ว่ามีความคงทนต่อการบรรจุและการขนส่งมากน้อยแค่ไหน เพราะว่ายาที่ถูกขนส่ง ย่อมต้องมีการกระแทกกัน ไม่ว่ายาด้วยกันหรือภาชนะบรรจุ และเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่นำยาไปเคลือบด้วย เนื่องจากการเคลือบเม็ดยาจะทำให้เม็ดยากระทบกันมาก เครื่องทดสอบความกร่อน (Friability Tester) หลักการคือเหวี่ยงเม็ดยาให้กระแทกพื้นต่อเนื่องกัน ด้วยความเร็วที่กำหนด

เครื่อง Hardness tester ใช้สำหรับการวัดค่าความแข็งของเม็ดยา ซึ่งเครื่องที่เรามีอยู่ สามารถวัดได้ทั้งความแข็ง (Hardness) , ความหนา (Thickness) และเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ด ทั้งนี้การวัดทั้ง 3 ค่า จะช่วยให้เม็ดยาของเรา มีขนาดที่ใกล้เคียงและมีการแตกตัวเมื่อเข้าสู่ร่างกายได้ดี

pH meter เป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ ใช้วัดค่าพีเอชหรือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย โดยมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่ probe หรือ อิเล็กโทรด และ เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้า (meter) อิเล็กโทรดในห้องปฏิบัติการจะเป็นชนิด glass electrode ที่เชื่อมต่อกับเครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนการแสดงผลเป็นค่าพีเอช ซึ่งอ่านได้ง่ายและแม่นยำ

การวัดความชื้น เป็นวิธีการที่ใช้หาปริมาณน้ำที่แตกตัวหรือบรรจุอยู่ในของแข็ง แล้วแสดงผลการวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณความชื้น ซึ่งทำเพื่อการควบคุมคุณภาพของ granule ยา ให้ได้ตามมาตรฐานของเรา

Fume Hood หรือ ตู้ดูดควัน ตู้ดูดควันใช้ในงานที่ต้องการดูดไอสารเคมีที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากัน สารเคมีบางอย่างเป็นอันตรายเมื่อเราได้สูดลมเข้าไป จะทำหน้าที่ป้องกันผู้ปฏิบัติงานจากสารเคมีดังกล่าวโดยการดูดสารเหล่านั้นจากบริเวณพื้นที่ทำงาน ก่อนจะบำบัดโดยระบบฟอกด้วยน้ำด้านล่างตู้ และปล่อยไออากาศที่ไม่เป็นอันตรายออกนอกอาคาร

Conductivity Meter คือ เครื่องวัดสภาพค่าความนำไฟฟ้า จะใช้วัดสภาพคล่องความนำไฟฟ้าของสารละลาย หรือวัดค่าความบริสุทธิ์ของน้ำ อย่างเช่นการวัดค่าความบริสุทธิ์ของน้ำ ที่มีตัวน้ำไฟฟ้าอยู่เมื่อเรานำเครื่องConductivity Meter ไปวัด แล้วค่าที่ได้ต้องตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ เพื่อมั่นใจว่าน้ำทุกจุดในโรงงานมีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐาน

Emergency shower and eyewashเป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน หากปฏิบัติงาน ได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการสัมผัสที่ผิวหนังและดวงตา ทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ฝักบัวอาบน้ำและที่ล้างตาฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อใช้ชะล้างสารอันตรายที่เป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งส่วนของร่างกายที่เปรอะเปื้อนสารอันตราย ต้องได้รับการชะล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาอย่างน้อย 15นาทีออกแบบให้ชะล้างศีรษะและลำตัวของผู้ใช้และใช้ชะล้างสารอันตรายที่เปรอะเปื้อนชุดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง