ข่าวสารและกิจกรรม

เข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน

โรงงาน JSP ได้ส่งผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมโครงการอบรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่ตลาดอาเซียน ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ในงานนี้ภก.ดร.ทองปาน เทียมราช ผู้จัดการโรงงานได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรด้วย

รศ.วรรณดี แต้โสทิตกุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ภก.ดร. ทองปาน เทียมราช ผู้จัดการโรงงาน JSP ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในงาน บรรยายเรื่อง "การผลิตสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GMP"
รับมอบของที่ระลึก ตัวแทน JSP แผนก R&D และแผนก ผลิต ถ่ายรูปร่วมกับ ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชฯ มช.
JSP Lamphun ได้ตอนรับคณะผู้ประกอบการผลิตสมุนไพรเข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ได้ต้อนรับกลุ่มผู้ประกอบการผลิตยาสมุนไพรในเขตภาคเหนือตอนบน และคณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการผู้ประกอบการสมุนไพรในกลุ่มภาคเหนือตอนบน ก้าวสู่ตลาดสากล

เข้าร่วมประชุมการพิจารณา โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ เข้าร่วมประชุมการพิจารณา โครงการ วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศกับคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ คุณโฆษณี กำลังศิลป์ นิติกรปฎิบัติการ กลุ่มงาน กมธ.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

หน้าเว็บที่เกี่ยวข้อง